1_محمدتقي حاجي لطفعلي شيرازی
 مکانیک ،برق ،تبرید ،وطراحی


2_محمد قاسم نیک فر
برق ،تبرید ،مکانیک ،طراحی


3_رضا حاجی حسنی                  نرم افزار برنامه ریزی


         
4_الهام نیک فر                           
امورحقوقی ومترجم
 
      
              
5- سید علی میرجمالدین          
مکانیک نصب


        
6_احمد نیک فر                         
  نصب ،نظارت وشارژ گاز7-هدایت پناه                            مدرس سیستم های خنک کننده


8-حسین غریب                      نصب ومتخصص سیستم های گاز سوز9-علی رضا مقدم                متخصص سیم پیچی کمپرسور های برودتی10-رضا حاجی حسنی            مدیر عامل