کمپرسورهای کوچک
این کمپرسورها , معمولاً غیرمستقیم و با فریون 12 ، 22 ، 142 ، 502 كار می كنند . و بصورت باز با آب بندی میل لنگ بوسیله كاسه نمد ســاخته می شوند . موارد استفاده این نوع كمپرسورها در یخچا لهای مغازه ای و خانگی و كانتینرها و تهویه مطبوع می باشد .
این کمپرسور ها باظاهر بسیارساده وتشکیل شده فقط از پوسته میل لنگ شاتون ویاتاقان سیلندر سرسیلندرپیستون رینگ سوپاپ های مکس ورانش که اکثرا فقط تیغه ای فولادی هستندویک قاشوقک در زیر یاتاقان برای روغن کاری (البته روغن پاشی)یک سرمیل لنگ روی یاتاقان ثابت وتوسط درپوش بسته وطرف دیگر ازپوسته بیرون آمده توسط ذغال فیبر وفنر وکاسه نمد آببندی شده تا توسط نیروی محرکه ای مانند انواع الکتروماتورها در بیرون ازکمپرسور به گردش درآید
این نوع كمپرسورها دو سیلندر یا چهار سیلندر بصورت عمودی یا خورجینی  v شکل سرعت آن حدود25 دور در ثانیه است . دو طرف میل لنگ بوسیله كاسه نمد سیفونی با فیبر و فنری آب بندی شده و سطح اصطحكاك گرافیت ـ فولادی و برنری یا فولاد است .
یک طرف پولی جهت نصب تسمه پروانه برای دریافت نیروی محرکه از الکتروماتور و یا نصب کوبلینگ به همین منظور وطرف دیگردرمواردی قطعات مورد نیاز جهت نصب پروانه خنک کن یک یا دومنظوره برای فن کندانسور و پوسته کمپرسور میباشد