كمپرسورهای بزرگ واسطه ای :
كمپرسورهای بزرگ با قدرت برودتی بیش از 400 هزار كیلوكالری در ساعت بصورت افقی دو عمل ساخته می شوند . تراكم بترتیب در دو طرف سیلندر انجام می گیرد و جهت حركت مبرد در داخل سیلندر عوض می شود . كمپرسورهای یك مرحله ای برای نسبت فشار كمتر از 9 و اختلاف فشار رانش و مكش در روی پیستون حداكثر 8/ 0 مگا پاسكال یا 8 كیلو گرم نیرو بر متر مربع برای فریون 12 و 22 كیلو گرم بر سانتی متر مربع برای فریون 22 و آمونیاك محاسبه می شوند .
كمپرسورهای پیستونی تراكم دو مرحله ای :
كمپرسورهای دو مرحله ای معمولاً برای سیستم های برودتی با درجه حرارت پائین و قتی اختلاف فشاررانش و مكش بیش از 8 تا 12 كیلو متر بر سانتی متر مربع ونسبت فشارها بیش از 9 باشد مورد استفاده قرار می گیرند .
یك نمونه از این كمپرسورهای دو مرحله ای 4 سیلندرV شكل دارند كه با آمونیاك و فریون 22 كار می كنند . قدرت برودتی این نوع كمپر سور ها در دمای جوش 40- درجه سانتی گراد و دمای تقطیر 35 درجه سانتی گراد حدود 80 هزار كیلو كالری در ساعت بوده و كلیه سیلندرها دارای قطر 200 میلی متر و كورس 150 میلی متر و دور میل لنگ 12 دور در ثانیه است كه سه سیلندر برای فشار ضعیف و یك سیلندر برای فشار بالا منظور می شود .

ادامه دارد......................ذر دست تحریر لطفا منتظر باشید